Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και Παγκύπριες Διακρίσεις 2018-2020